Wypowiedzenie umowy przez bank

Wypowiedzenie umowy przez bank

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank określać powinna Umowa kredytowa zawarta z bankiem lub regulamin kredytowy stosowany przez dany bank. Postanowienia te nie mogą być jednak sprzeczne z art. 75 ustawy Prawo bankowe, który dotyczy właśnie tego zagadnienia. Przepis art. 75 PB upoważnia bank do wypowiedzenia umowy kredytowej w razie stwierdzenia, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, lub w razie zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy.

Wypowiedzenie umowy – co robić?

W razie stwierdzenia tych okoliczności, bank ma dwie możliwości. Po pierwsze jest uprawniony do wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub w części. Po drugie może zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego bądź przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez bank. Jeżeli bank zdecyduje się na wypowiedzenie umowy kredytobiorcy musi dochować określonych przez ustawę terminów wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi zasadniczo 30 dni. Jednak w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy termin wypowiedzenia umowy jest znacznie krótszy i wynosi 7 dni. Określone terminy wypowiedzenia mogą być w umowie określone jak dłuższe. W tej sytuacji obowiązują dłuższe terminy umowne. Wypowiedzenie umowy kredytowej w całości powoduje jej rozwiązanie z chwilą upływu terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy przez bank
Wypowiedzenie umowy przez bank – co robić?

Jakie są skutki wypowiedzenia umowy kredytowej?

Wypowiedzenie umowy kredytowej skutkuje powstaniem stanu wymagalności roszczenia banku o zwrot określonej części sumy wykorzystanego kredytu. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi bankowi za okres korzystania z kredytu, o ile umowa kredytu nie stanowi inaczej. Jeżeli bank zamiast wypowiedzieć umowę zażąda dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub przedstawienia programu naprawczego, to wówczas jego uprawnienie do wypowiedzenia umowy ulega zawieszeniu. Jeżeli kredytu bank udzielił konsumentowi w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres co najmniej 3 miesięcy i w granicach od 500 do 80.000 zł może to być kredyt konsumencki, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Spłata zaległości a wypowiedzenie umowy kredytu

Ustalenie czy dany kredyt jest kredytem konsumenckim zależy od jego przeznaczenia. Nie będą takimi kredytami np. kredyty mieszkaniowe. Z art. 14 tej ustawy wynika, że jeżeli konsument nie zapłacił w terminach określonych w umowie pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, kredytodawca może wypowiedzieć umowę po uprzednim wezwaniu konsumenta, w trybie określonym w umowie kredytowej, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 30 dni. Przesłanką wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego jest zatem zaległość w płatności co najmniej dwóch rat kredytowych. Przed wypowiedzeniem umowy bank musi wezwać konsumenta do zapłaty zaległości.